CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Người Ảnh Hưởng - Thương hiệu cá nhân
(Influencer Marketing)

Sẽ học để biết cách xây dựng thương hiệu cá nhân, tạo ảnh hưởng tới cộng đồng: để trở thành KOLs, Người ảnh hưởng.
Chương trình đơn giản nhất để những người không có năng khiếu cũng có thể học được

NỘI DUNG ĐÀO TẠO